ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИ ДАННИ

Можете да подадете Вашето заявление до администратора на лични данни, т.е. до конкретното дружество от групата на Електрохолд или до Длъжностното лице по защита на личните данни. Вашите искания ще бъдат разгледани във възможно най-кратък срок. Лицето, което приеме Вашето искане (администраторът или Длъжностното лице по защита на личните данни), ще Ви предостави информация за предприетите мерки в срок до един месец от получаване на Вашето точно и разбираемо формулирано заявление, при условие че подателят на заявлението е еднозначно идентифициран. Посоченият срок може да бъде удължен с още два месеца, ако това се налага поради сложността на случая и броя на заявките. Администраторът (Длъжностното лице по защита на личните данни) е длъжен да Ви информира за всяко възможно удължаване, в срок до един месец от получаване на заявлението, като посочи основанията за подобно отлагане.

Ако заявлението Ви не може да бъде идентифицирано, или не е формулирано точно и разбираемо, администраторът или Длъжностното лице по защита на личните данни ще се обърне към Вас с молба да го допълните, като от този момент престава да тече едномесечният срок за решаване на Вашето заявление, до деня на неговото допълване. В тази връзка молим да имате предвид, че ако не допълните Вашето заявление в разумен срок, същото няма да бъде разгледано и ще бъде отхвърлено на основание член 12 от Регламента.

Заявленията могат да бъдат подадени по един от следните начини:

  • Лично в клиентски център на Електрохолд
  • По пощата с нотариално заверено заявление
  • По електронна поща чрез подписано с квалифициран електронен подпис заявление и съобщение.

Отговорът ще Ви бъде изпратен по посочен в заявлението начин.

В случай че администраторът не може да предприеме мерките, които сте поискали, ще бъдете и информиран, не по-късно от един месец от приемането на Вашето заявлението.

Предоставянето на исканата информация от наша страна, както и удовлетворяването на Вашите искания, се извършва напълно безплатно.

В случай на заявления, които са необосновани или несъстоятелни, най-вече по причина че се повтарят, администраторът има право:

а) да изиска съответна такса, включваща административните разходи, извършени във връзка с предоставяне на поисканата информация или съобщение или във връзка с предприемане на исканите действия

или

б) да отхвърли искането

Формуляри на заявленията за всяко Дружество можете да намерите в секция "Дружества"