КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ

Длъжностното лице по защита на личните данни е назначено съгласно разпоредбите на чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД) за дружествата от групата на Електрохолд.

Задълженията на длъжностното лице по защита на личните данни включват и задължението да защитава правата и интересите на субектите на данните.

Към длъжностното лице по защита на личните данни могат да се обръщат всички субекти на лични данни. Под субект на лични данни се има предвид всяко физическо лице, за което се отнасят личните данни. Това са всички граждани на Европейския съюз (ЕС), чиито права са защитени от ОРЗД. Защитата на личните данни се прилага само по отношение на живи физически лица, тъй като Общите правила изключват от обхвата на своето действие данните за починали лица. С оглед на дейността на дружествата на Електрохолд, това са преди всичко нашите клиенти, служители и търговски партньори.

Длъжностното лице по защита на личните данни отговаря за спазване на изискванията относно прилагане на правата на субектите на данните в дружествата от групата на Електрохолд. Вашите заявления към конкретно дружество-администратор от групата на Електрохолд в България можете да изпращате директно към дружеството по един от следните начини:

  • Лично в клиентските центрове на дружествата
  • Чрез нотариално заверено заявление, изпратено по пощата
  • По електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.