свързване

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

По пощата, на адрес:

София 1784
бул. Цариградско шосе 159
Електрохолд България ЕООД
Длъжностно лице по защита на личните данни

 

Чрез имейл съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис на адрес: privacy@electrohold.bg


Лично – в избран от Вас център за клиенти на Електрохолд


Моля да имате предвид следната информация за обработване на личните данни, които ще ни предоставите във връзка с разглеждането на Вашето заявление, сигнал или искане:

Обработването на лични данни се извършва с цел изпълнение на законовите разпоредби, свързани с прилагане на Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Ще използваме Вашите лични данни за удостоверяване на Вашата самоличност и за надлежното разглеждане на Вашето искане. Вашите данни и техните носители ще се съхраняват в информационната система за защита на личните данни за периода на разглеждане на Вашето искане, след което ще се съхраняват за срок от 5 години от разглеждане на Вашето заявление, с цел осигуряване на съответните доказателства при започване на евентуални съдебни или административни процедури. Личните Ви данни ще бъдат достъпни за заинтересованите дружества, които обработват Вашето искане, както и за дружеството Електрохолд ИКТ, със седалище 1784 София, бул. Цариградско шосе 159, Идент. номер: 203517599, което е оператор на информационните системи и за дружеството Електрохолд България ЕООД, със седалище 1784 София, бул. Цариградско шосе 159, Идент. номер: 200256592, към което е назначено Длъжностното лице по защита на личните данни.

Във връзка с това, бихме искали да Ви информираме за правото Ви да поискате от Електрохолд достъп до Вашите лични данни, тяхното коригиране или изтриване, ограничаване на обработването им, депозиране на възражение за обработването им, както и правото за пренос на данните. Допълнителна информация относно обработването на личните данни и начина на разглеждане на исканията за прилагане на правата на субектите на данните, както и за процедурите в случай на нарушаване защитата на личните данни, можете да намерите в интернет секциите за поверителност на отделните дружества на Електрохолд в България.