Общи положения            

Във връзка с извършването на подбор на кандидати за работа компаниите на Електрохолд обработват като администратори личните данни на физически лица в съответствие с предвидените в Политиката за защита на личните данни на дружествата правила и принципи. 

 

Субекти на данните

Съответното дружество на Електрохолд има право да събира и обработва информация относно следните категории физически лица (субекти на данни), в качеството им на настоящи, потенциални или бивши:

- служители

 

Категории лични данни

Информацията (категориите лични данни), която съответното дружество на Електрохолд обработва относно субектите на данните съобразно тази Политика на дружествата, може да включва:

 • Идентификационни данни
 • Данни за контакт
 • Друга информация и документи.  

Цели за обработване на лични данни

Съответното дружество на Електрохолд събира, използва и обработва лични данни за целите, предвидени в Политиките на дружествата, които в зависимост от правното основание за обработването могат да бъдат:

 • Цели, свързани със спазване на законови задължения на дружествата и/или
 • Цели на легитимния интерес на дружествата или на трети лица
 • Цели, за които субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.

Обработване на лични данни от дружествата може да бъде извършвано за едни и същи цели едновременно, на повече от едно от посочените по-горе правни основания.

 

Предоставяне на лични данни и последици при отказ да бъдат предоставени

Дружествата на Електрохолд ясно обозначават във всички свои бланки на заявления, искания, протоколи и други формуляри (електронни и на хартия) дали посочването/ предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или договорно изискване, или изискване необходимо за сключването на договор, както и последиците от отказ за предоставяне.

При необходимост от допълнителни разяснения, всеки субект на данни може да поиска такива в търговските обекти, обслужващи Дружествата на Електрохолд или да се обърне към ДЛЗД на Електрохолд.

Отказът от предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни или предоставянето на неверни такива може да представлява непреодолима пречка за участие в процедура за подбор на персонал на съответното дружество на Електрохолд.

 

Други източници на лични данни

В някои случаи личните данни, обработвани от съответното дружество на Електрохолд, не се събират или получават директно от субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

 1. Официални публични регистри (напр. търговски регистър, имотен регистър и др. под.)
 2. Държавни и общински органи

 

Обработване на информация за субекта на данни от трети лица – обработващи лични данни

За целите, посочени в Политиките , съответното дружество на Електрохолд може да възлага дейности по обработване на личните данни на субектите на данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни.

 

Категории получатели на лични данни

Съответното дружество на Електрохолд се задължава да не разкрива лични данни относно субекта на данни, отнасящи се до заявените или ползваните от субекта на данни услуги, както и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

 1. това е необходимо за изпълнение на законово задължение на съответното дружество на Електрохолд
 2. това е изрично предвидено в Политиката
 3. субектът на данни е дал изричното си съгласие:
 4. за защита на правата или законните интереси на съответното дружество на Електрохолд, на трети лица или на субекта на данни.
 5. в други предвидени в закона случаи.

 

Период на съхранение на информацията

Съответното дружество на Електрохолд ще обработва и съхранява информацията относно субекта на данни до постигане на поставените цели съобразно изискванията на действащия закон или Политиките на дружествата.

 

Права по отношение на личните данни

Във връзка с обработването на личните данни, всеки субект на данни разполага със следните права, предоставени му от Регламента:

 1. Право на информация;
 2. Право на достъп;
 3. Правото на коригиране;
 4. Правото на изтриване;
 5. Право на ограничаване на обработването на личните данни;
 6. Уведомяване на трети лица;
 7. Право на преносимост на данните;
 8. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране;
 9. Право на оттегляне на съгласието за обработване.

 

Право на възражение

Субектът на данни има  право по всяко време и на основание, неговата конкретна ситуация да възрази срещу обработването на личните му данни.

Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни, като отправи съответно писмено искане към ДЛЗД на Електрохолд.

 

Право на жалба до надзорен орган

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП), в обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

Надзорен орган в Република България

Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 

Ограничения на правата

Обхватът на правата на субектите на данни и на задълженията на всяко от дружествата на Електрохолд в България по отношение с тези права, може да бъде ограничен чрез законодателна мярка, наложена от правото на ЕС или на държава членка и е приложима спрямо съответното дружество на Електрохолд.

 

Разяснения и допълнителна информация

Субектът на данните има право да получи от ДЗЛД разяснения относно съдържанието, основанията за възникване, начина на упражняване на правата си по Политиките на дружествата, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от съответното дружество на Електрохолд.

 

Пълният текст на политиката на Дружеството е наличен в приложения за изтегляне файл.