"ЧЕЗ ЕСКО България" ЕООД предоставя широк спектър от енергийни решения, включително дизайн и въвеждане в експлоатация на проекти за енергийна ефективност, саниране, намаляване на разходите за енергия, аутсорсинг на услуги, свързани с енергийната инфраструктура, производство и доставка на енергия, управление на риска и др. 

На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. продаде и прехвърли на дружеството „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В., притежавано от „Еврохолд България“ АД, акциите и дяловете си в останалите дружества от Групата на ЧЕЗ в България. Капиталът на „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД не е обект на посочената сделка.