Общи положения            

Във връзка с предоставянето на своите услуги и развиване на дейността си, компаниите на ЧЕЗ обработват като администратори личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, в съответствие с предвидените в Политиката за защита на личните данни на дружествата правила и принципи. Всички термини, използвани в тези Политики, имат значението определено в Общите условия към договорите на всяко дружество („Общите условия“), освен ако в Политиките изрично не е предвидено друго.

 

Субекти на данните

Съответното дружество на ЧЕЗ има право да събира и обработва информация относно следните категории физически лица (субекти на данни), в качеството им на настоящи, потенциални или бивши:

- клиенти и/или техни представители

- служители

- доставчици

- или в друго тяхно качество при взаимоотношенията им с дружествата.

 

Категории лични данни

Информацията (категориите лични данни), която съответното дружество на ЧЕЗ обработва относно субектите на данните съобразно тази Политика на дружествата, може да включва:

 • Идентификационни данни
 • Данни за контакт
 • Допълнителна информация за представители на клиенти
 • Договорна и финансова информация
 • Информация за обекти
 • Информация за подадени жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст) и за друга кореспонденция с дружествата на ЧЕЗ
 • Друга информация и документи.  

 

Аудио записи

В рамките, допустими от закона, съответното дружество на ЧЕЗ записва телефонните разговори (входящи и изходящи) с кол центрове и линии (телефонни номера), предназначени за обслужване на клиенти и управление на инфраструктурата си.

Записването на телефонните разговори и съхраняването и обработването на аудио записите (заедно с разкриваните в рамките на разговорите лични данни), се извършва за целите на защита на правата и законните интереси на даденото дружество на ЧЕЗ и на неговите партньори.

Съответното дружество на ЧЕЗ съхранява аудио записите за срок, посочен в конкретната нормативна уредба или Политиката за поверителност на всяко дружество.

 

Директен маркетинг

При наличието на изрично и доброволно дадено съгласие за това от страна на субекта на данни, съответното дружество на ЧЕЗ (при спазване на законовите ограничения за обмен на такава информация) или партньорите на това дружество могат да обработват лични данни съобразно обхвата на конкретното предоставено съгласие.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу това обработване или да оттегли даденото от него съгласие за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг.

 

Цели за обработване на лични данни

Съответното дружество на ЧЕЗ събира, използва и обработва лични данни за целите, предвидени в Политиките и в Общите условия на дружествата, които в зависимост от правното основание за обработването могат да бъдат:

 • Цели, свързани със спазване на законови задължения на дружествата и/или
 • Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с дружествата - или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор и/или
 • Цели на легитимния интерес на дружествата или на трети лица
 • Цели, за които субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.

Обработване на лични данни от дружествата може да бъде извършвано за едни и същи цели едновременно, на повече от едно от посочените по-горе правни основания.

 

Предоставяне на лични данни и последици при отказ да бъдат предоставени

Дружествата на ЧЕЗ ясно обозначават във всички свои бланки на заявления, искания, протоколи и други формуляри (електронни и на хартия) дали посочването/ предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или договорно изискване, или изискване необходимо за сключването на договор, както и последиците от отказ за предоставяне.

При необходимост от допълнителни разяснения, всеки субект на данни може да поиска такива в търговските обекти, обслужващи Дружествата на ЧЕЗ или да се обърне към ДЛЗД на ЧЕЗ.

Отказът от предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка за предоставянето на услуга от страна на съответното дружество на ЧЕЗ.

Отказът от предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или до спиране на достъпа до услуги, предлагани от даденото дружество на ЧЕЗ.

 

Други източници на лични данни

В някои случаи личните данни, обработвани от съответното дружество на ЧЕЗ, не се събират или получават директно от субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

 1. Официални публични регистри (напр. търговски регистър, имотен регистър и др. под.)
 2. Държавни и общински органи и
 3. Търговски партньори и подизпълнители

 

Обработване на информация за субекта на данни от трети лица – обработващи лични данни

За целите, посочени в Политиките и Общите условия, съответното дружество на ЧЕЗ може да възлага дейности по обработване на личните данни на субектите на данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни.

 

Категории получатели на лични данни

Съответното дружество на ЧЕЗ се задължава да не разкрива лични данни относно субекта на данни, отнасящи се до заявените или ползваните от субекта на данни услуги, както и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

 1. това е необходимо за изпълнение на законово задължение на съответното дружество на ЧЕЗ
 2. това е изрично предвидено в Политиката и в Общите условията:
 3. това е необходимо за сключването, изменението, изпълнението или прекратяването на договорите:
 4. субектът на данни е дал изричното си съгласие:
 5. за защита на правата или законните интереси на съответното дружество на ЧЕЗ, на трети лица или на субекта на данни.
 6. в други предвидени в закона случаи.

 

Период на съхранение на информацията

Съответното дружество на ЧЕЗ ще обработва и съхранява информацията относно субекта на данни до постигане на поставените цели. В случаите на сключен договор, личните данни ще се обработват през целия период на действие на договора, както и за определен срок след прекратяване на договора, освен в случаите, когато се изисква по-дълго запазване на въпросната информация, съобразно изискванията на действащия закон или Политиките на дружествата.

 

Права по отношение на личните данни

Във връзка с обработването на личните данни, всеки субект на данни разполага със следните права, предоставени му от Регламента:

 1. Право на информация;
 2. Право на достъп;
 3. Правото на коригиране;
 4. Правото на изтриване;
 5. Право на ограничаване на обработването на личните данни;
 6. Уведомяване на трети лица;
 7. Право на преносимост на данните;
 8. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране;
 9. Право на оттегляне на съгласието за обработване.

 

Право на възражение

Субектът на данни има  право по всяко време и на основание, неговата конкретна ситуация да възрази срещу обработването на личните му данни.

Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни, като отправи съответно писмено искане към ДЛЗД на ЧЕЗ.

 

Право на жалба до надзорен орган

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП), в обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

Надзорен орган в Република България

Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 

Ограничения на правата

Обхватът на правата на субектите на данни и на задълженията на всяко от дружествата на ЧЕЗ в България по отношение с тези права, може да бъде ограничен чрез законодателна мярка, наложена от правото на ЕС или на държава членка и е приложима спрямо съответното дружество на ЧЕЗ.

 

Разяснения и допълнителна информация

Субектът на данните има право да получи от ДЗЛД разяснения относно съдържанието, основанията за възникване, начина на упражняване на правата си по Политиките на дружествата, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от съответното дружество на ЧЕЗ.

 

Пълният текст на политиката на Дружеството е наличен в приложения за изтегляне файл.